נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אבן העזר סימן נו

, "נשמת אברהם / אבן העזר סימן נו" נשמת אברהם – אבן העזר, עמ' נו.

נשמת אברהם / אבן העזר סימן נו

סימן נו  כמה זמן נותנין לארוסה

 

סעיף ג  הגיע זמן שנתנו לאיש ולא נשאה, נתחייב במזונותיה אע"פ שלא כנס. ואם עכבו אונס, (א) כגון שחלה הוא או היא, או שפירסה נדה, או שהגיע זמן באחד בשבת שאינו יכול לכנוס, אינו חייב לזונה. הגה ודוקא שחלה תוך הזמן, אבל הגיע הזמן ולא כנסה, ואח"כ חלה, חייב במזונותיה אע"ג דהשתא הוא אונס.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) כגון שחלה הוא. כותב הב"ש [1]: כן פסק הרי"ף והרמב"ם והרא"ש, אף על גב דנסתחפה שדהו, מ"מ כל שהוא עיכוב באונס אין חייב במזונות מכ"ש אם פירסה נדה אפילו שלא בזמן וסתה וכו'. ואפשר גם בזה"ז דאין מקדשין מיד ואינו אלא שידוכין, מ"מ כיון שהגיע עת הנשואין והוא מעכב, חייב ליתן לה מזונות, מיהו אין נוהגין כן, עכ"ל.

 

 

[1] ס"ק ד.