נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אבן העזר סימן קלט

, "נשמת אברהם / אבן העזר סימן קלט" נשמת אברהם – אבן העזר, עמ' קלט.

נשמת אברהם / אבן העזר סימן קלט

סימן קלט  דין קבלה מידו ואם זרק לה ולחצרה

 

סעיף יד  בא הוא תחלה ועמד, ואח"כ עמדה היא כנגדו, וזרקו לה, אם היה הגט בתוך ארבע אמות שלו, אינה מגורשת, אף על פי שאם תשוח תטלנו. עמדה היא תחלה, ובא הוא ועמד כנגדה וזרקו לה, אע"פ שהוא מחצה למחצה, הואיל והיא לתוך ארבע אמות שלה, ה"ז גט פסול, עד שיגיע הגט לידה. הגה אבל אם זרק לה לתוך ארבע אמות שלה, ואין הבעל נכנס לתוכו, הרי זו מגורשת. וכל זה מדינא, אבל לכתחלה אין לגרש, אפילו ליתן הגט לתוך חצירה או לתוך מלבושיה, אלא לתוך ידה ממש, וידה תהא פתוחה מתחלת הנתינה עד סופה, כמו שנתבאר לעיל סי' קל"ח. ואפילו בדיעבד אין להתירה לעלמא עד שבא הגט לידה ממש. ונהגו עוד שלאחר שנתן לה הגט תסגור ידיה ותכניסנו תחת בגדיה, ותזהר שלא יסייע לה שום אדם בקבלתו, גם לא יהא (א) שום דבר, כגון טבעת, בידה, וכיוצא בזה, בשעת קבלתו.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) שום דבר, כגון טבעת. ואם היה גבס או רטיה ותחבושת על ידה, כותב השו"ת יביע אומר [1]: הואיל ואין הרטיה אלא על מקצת היד וכבר הסירה את התחבושת הכרוכה סביב כל היד, ובודאי שאינה מקפדת להסיר את הרטיה מחמת צערה. ולדעת כמה אחרונים אין בזה חציצה וכו', מש"ה נראה שאין להקפיד ע"ז. ומה גם דמוכח להדיא מדברי הרמ"א כאן שאין זה אלא מתורת מנהג בעלמא ובודאי שאין זה מעכב וכ"כ הפ"ת בסדר הגט ס"ק רכא וכו', עכ"ל.

 

[1] ח"ב סי' טז.

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.