ראיית דם בתולין

שתפו:

24 בינואר 2015

שאלה:

עפ"י מה שביררתי עם רופאה מומחית לבתולים [בשם ד"ר רונית אלוני בתל אביב]. והיא אמרה לי שארבעים אחוז מהבתולות שנבעלות לא רואות דם בתולים.
השאלה שלי היא האם המציאות היא אכן כן? ואם כן זה סותר לדברי הרמב"ם בהלכות אישות (פי"א הי"ג) שכתב שבוגרת שלא ראתה דם סימן שאינה בתולה. ודחה את דברי הגאונים שאמרו שבוגרת לא תמיד רואה דם. ולכאורה במציאות הגאונים צדקו בדבר זה ולא הרמב"ם.
אודה לכבודו אם ישיב לי בענין זה.
תודה רבה.

תשובה:

דעת רב האי גאון (הובא ברמב"ן בשטמ"ק כתובות לו, א ד"ה ה"ג וכן גרש"י, דעת ר"ח (הובא בכתובות לו, ב תוד"ה אי דקא טעין), וכן גירסת הרי"ף (שם ד, א), וגירסת הערוך (ערך פתח), וכן דעת הרמב"ם במה"ק של פיה"מ, וכן היתה גירסת הספרים הראשונים (תוס' שם), וכן דעת הר"ש משאנ"ץ (ספרא פרשת אמור ריש פרשתא א הלכה יא), תוס' ר"י הלבן (כתובות ט, א, ד"ה האומר), תוס' רי"ד (כתובות, ט, א), או"ז ח"א סי' תשמז, הרשב"א (תורת הבית ב"ז ש"ב) המאירי (כתובות ו,א; ט,א; י,א; לו) ורבנו ירוחם (מישרים, נתיב כג, ח"ה) שבוגרת אין לה טענת דמים אך פתחה סתום. וכן דעת הראבי"ה, האגודה ור"ת (הובאו באוצר הפוסקים סי' סח).

דברי הגמרא ביבמות נט, א, "פרט לבוגרת שכלו בתוליה" והירושלמי יבמות (פ"ו ה"ד) "… בוגרת כלו בתוליה במעיה, מוכת עץ ייצאו בתוליה לחוץ" מתאימים מאד לשיטה זו.

לעומתם, דעת רש"י (כתובות לו, ב, ד"ה ה"ג אי דקא טעין), הרמב"ם במה"ב של פיה"מ, הרא"ש שם, הרמב"ן והר"ן שם, הרא"ה (בדק הבית ב"ז ש"ב ד"ה בענין בועל את הבתולה), הריב"ש (שו"ת הריב"ש סי' קכז) הטור והשו"ע (אבהע"ז, סח, ג) שבוגרת פתחה פתוח אך יש לה טענת דמים. דברי הירושלמי "בוגרת כחבית פתוחה" (כתובות פ"א ה"א – ג' ע"א בדפוס וילנה) מתאימים מילולית לשיטה זו.

המציאות מתאימה לשיטה הראשונה – דעת הגאונים וראשוני הראשונים.

הרב יועזר אריאל מנסה להבדיל בין בוגרת צעירה לבוגרת מבוגרת, אך מטבע הדברים אין לנו נתונים לאשש או לשלול את הבחנתו. ד"ר אורי לוי לא מוכן להודות שהרמב"ם באמת חזר בו מהדעה המתאימה למציאות.ראה:

אריאל יועזר, טענת בתולים בזמן הזה :, ספר אסיא יא, עמ' 388-408 (2008) אסיא נז-נח, עמ' 62-82 (1996)

לוי אורי, טענת דמים ופ"פ בבוגרת – הלכה ומציאות, ספר אסיא יא, עמ' 379-387(2008), אסיא נז-נח, עמ' 83-91 (1996)

להדפסה

שאלות נוספות

הפניה לרופאי פוריות

כבוד הרב השלום והברכה! אנו נשואים כשנתיים ואיננו מצליחים להיכנס להריון. כבר עברנו 2 הפלות לצערנו ( האחרונה היתה לפני 4 חודשים) ומאז לא הצלחנו

קרא עוד »

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.