נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רופא עכו"ם

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

שלום.

ברצוני לדעת האם מותר להתרפא אצל רופא עכו"ם ?

תודה

תשובה:

ראה נשמת אברהם כרך ב' חלק יו"ד סי' קנג סק א.

" (א) לא יתייחד ישראל. וראה בחזו"א 1: דאמנם דמותר באיש בין אנשים דהא כלהו אית להו טעמא דחשיבות לסלק חשש שפיכות דמים, אבל י"ל דכל זה באיכא רואים בתחלת היחוד ומתירא שיודע הדבר, אבל בליכא רואים בתחלתו אינו מתירא שיודע הדבר והלכך באיש בין אנשים אסור כה"ג, עכ"ל. ויל"ע למה האידנא נוהגים להקל והולכים לרופא נכרי ואפילו בביתו, ואולי י"ל שמכיון שאין להם דין של עכו"ם אלא מנהג אבותיהן בידיהן 2 נוהגים להקל. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: הרי יתפרסם הדבר, וגם יש היום בלשות והמלכות מקפדת, עכ"ל. ועיין במ"ב 3 בשם הח"א דבזמן הזה אינם חשודים על שפינות דמים.

1) יו"ד סי' סו ס"ק א.

2) עיין ש"ך סי' קכג ס"ק ב והוא מחולין יג ב.

3) סי' כ ס"ק ז. "

ובקישור הבא:

https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.YD.153.asp

[print_link]

שאלות נוספות