נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא יח

שטינברג, אברהם. "הלכות רופאים ורפואה על פי ספר שאלות ותשובות מנחת יצחק" חוברת אסיא יח, תשל"ח, עמ' 11-38.
שטינברג, אברהם. "יחס ההלכה לרפואה" חוברת אסיא יח, תשל"ח, עמ' 4-10.