נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי טנדלר, משה

טנדלר, משה. "דין לימוד רפואה ע"י כהנים" שו"ת עמק הלכה אסיא, ב (תשמ"ט), עמ' 213-219.
טנדלר, משה. "עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי" ספר אסיא י, עמ' 326.