נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שכטר, צבי

אויערבאך, שלמה, ואחרים. "מות מוחי ע״פ ההלכה – שו״ת" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 21-28.
שכטר, צבי. "בדיני מת וגברא קטילא" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 119-137.
שכטר, צבי. "בדיני מת ו"גברא קטילא"" ספר אסיא ז, עמ' 188-206.