נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גראוס, חיה

גראוס, חיה. "השתלות כבד באנגליה" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 62-69.
גראוס, חיה. "השתלת כבד באנגליה – מבט אישי" ספר אסיא ז, עמ' 231-240.