נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עישון

שטיינברג, אברהם. "עישון" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 263-300.