נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תפילת הרופא החוקר

נמיר, סודי. "תפילת הרופא החוקר" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 107-108.

 

ד"ר סודי נמיר

תפילת הרופא החוקר

רבון כל העולמים אבי כל החכמות ואדון כל המחשבות המושל בשמיים ובארץ בטבע וברוח שחלקת מחכמתך לבשר ודם וצוית בתורתך הקדושה: "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים" חובה לדורות להתפרש על שטחי החיים ללמוד את תבונת הבריאה, להתחזק ולהפיק ממנה את תנובתה.

הריני עומד מוכן ומזומן לפניך להעמיק ולחקור ידיעות הטבע של רפואת האדם. הנה השתדלתי לעשות מיטב יכולתי לדלות את מירב הידע הקיים בעל איכות הטובה ביותר מאת קודמי שעמלו בנושא בו בחרתי לעסוק ולברר ולנסות לפתור את הסוגיות הסבוכות של הרפואה למען יוטב לחולה הכוסף לשיפור איכות ותוחלת חייו.

הריני מתחנן לפניך לבל תסתר ממני פינה ממעיינות החכמה ובעלת חשיבות אשר כבר נתגלה בנושא, על מנת לקיים דיון מתקדם ולחדש בו ככל הניתן לעת הזאת.

והלא ידעת בוראי, שאנחנו מוגבלים ומצומצמים ולולא עזרתך אפילו ההגיון הישר והפשוט יוכל להוליך אותנו שולל ולולא סייעתא דשמיא במקום להשיג את מבוקשנו להיטיב ולשפר את הטיפול עלולים אנו חלילה וחס להוביל להחמרת מצבו של המטופל. אנא סייעני ופתח לבי כאולם להבין ולהשכיל את התופעות והלימודים אשר בפני ולפרש נכונה כפי כוונתך על מנת שאהיה שליח נאמן להיטיב לברואיך.

מתפלל אני לפניך שאוותר נקי כפיים ואשמר בלתי משוחד מדעות קדומות של עצמי ושל אחרים, שאנצל מהטיית תוצאות מהנאה אישית, מחוייבות לעמיתים או לחץ ישיר או עקיף מגורם כלשהו. שכונתי תהיה טהורה לריפוי חולי עמך בית ישראל ואומות העולם בכלל. האר עיני לנתח בצדק וביושר את כל הנתונים וכמוך לפענח תעלומות על מנת שאוכל להוביל את ציבור הרופאים לפתיחות הדעת ומחשבה יצירתית לקדם את התחום בו בחרתי לעסוק. אנא שלח ברכה במעשי ידי והסר ממני מניעות ומכשולים המגבילים את התקדמותי ושאזכה לגיבוי המתאים: בין חומרי ובין רוחני להתמיד בעבודתי. שאצליח להתקשר ולהתחבר עם כל גורם שהוא להשיג כל פיסת מידע הדרושה למשימה ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיני הממונים עלי, העמיתים שלי, תלמידי ואפילו מתחרים לשיתוף פעולה מלא ו"קנאת סופרים" לשמה רק למטרת להרבות חכמה.

הכן לבי בגבורה להכיר במגבלותי ולקבל באהבה כל כישלון ובה במידה להמנע מגבהות הלב באם אראה הצלחה במעשי ידי שהלא הכל מחסד השפעתך הטובה עלי ולא מכחי כלל. אני ולו כלי בלבד לגילוי לבאי עולם קרוצי חומר בשר ודם סודות הבריאה ודרכי היחלצות ממצור החולי ומצוקתו.

עזור לי להשכיל להשתמש בשפה ברורה וכתיבה רהוטה וניסוח מתאים להפשיט מושגים ולהדגיש דגשים דרושים לפירסום ממצאינו לתועלת והבנה של כל קורא למען יהיה המסר ברור מובן ומשכנע לכשיגיע לידיעת הציבור.

עתה הבאתי את ראשית פרי עמלי. תן בלבי בינה להבין ולהשכיל לשגר את עבודתי לכתב העת המתאים ביותר לטובת ולתועלת עיקר הקהל אליו מיועד החידוש המתגלה. אנא ברכני לישא חן בעיני צוות העורכים הממונים על קבלת עבודתי שלא נהווה קרבן לפסילה או דחיה מסיבת נטיה חיצונית אלא דברים ככתבם ולא ככותבם ושהדברים לא ישפטו אלא מטעם תוכנם הטהור. יהי רצון שנקבל הערות שיפעלו להאיר ולפתח את הנושא לבל יביאני לייאוש או נפילה ברוח מלהתקדם ולהשיג יותר ויותר ידיעה בתחום הנדון.

עיני נשואות אליך שתסייעני להוות שליח לתקן ולא לקלקל. אנא טע בלבי אמונה להשיג את מבוקשי לזכות לפריה ורביה בתורת הרפואה ולהחיש במהרה את הטיפול הטוב ביותר למטופלים שכה זקוקים לעזרתי. תן לי כח כל ימי חלדי להתמיד ולהשתוקק ולחפש דרכים ואמצעים לקידום המחקר וכל זאת לשם שמיים לכבודך לשמך ולתהלתך ולהיטיב עם זולתך בניך האהובים, מעתה ועד עולם.

מקור: אסיא עה-עו, עמ' 5-6 (2005)

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.