נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דיכוי פוריות הגבר

הכהן אבינר, שלמה. "דיכוי פוריות הגבר" ספר אסיא ה, עמ' 145-147.

דיכוי פוריות הגבר

דיכוי פוריות הגבר – שאלה ותשובה.

תשובת הרב אבינר

הוספת העורך

ראה שו"ת מנחת יצחק, ח"ה, סי' י"ג שאוסר, ומקורו בדרכי משה אהע"ז וכן בשו"ת שרגא המאיר, ח"ג, סי' ס"ז שאוסר מטעם אחר.

תקציר דבריהם הובא בנועם כרך כ"ג, עמ' רל"א בשער הלכה. ודברי המנחת יצחק הובאו גם בספר אסיא, כרך ב', עמ' 40.