פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שביעי: הכליות ודרכי השתן

שטיינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שביעי: הכליות ודרכי השתן" ספר אסיא ו, עמ' 262-270.

הכליות ודרכי השתן

ד"ר אברהם שטינברג

פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו

פרק שביעי :

הכליות ודרכי השתן

א.

ב.

ג.

ד.

מבחינה טראומטית מוצאים אנו בתנ"ך את הביטוי "יפלח כליותי ולא יחמול"58 , כביטוי לפציעה עמוקה ואנושה ביותר. מתוך כך ניתן להסיק כי הבינו היטב שפגיעה חבלתית בכליות עלולה להיות קטלנית. והנה בתלמוד59 נקבע שנקב בכליה כשרה, אך תמוה הדין בשולחן ערוך60 , שגם אם נחתכה הכליה עד מקום החריץ – כשרה, ולכאורה אין זה תואם את התיאור הנ"ל בתנ"ך ואין זה מתאים לידיעותינו ברפואה כיום. ביחס לנקב בשלפוחית השתן דעת רוב הפוסקים להטריף, וחלוקים הם ביחס לנקב במוביל-השתן61 .

 

 

1 . ויקרא ג,ד. וראה : טאוב, הרופא העברי, שנה כח, חוב' ב, 1955 , עמ' 98, שהעלה השערה שמה שכתבו בתורה "… ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים" הכוונה לבלוטות האדרנל.

2 . ברכות סא, א. וכן הוא בזוהר ח"ג, דקמ"ג.

3 . חולין נה, א.

4 . וראה בדרכי תשובה, יו"ד, מד סקי"ד, שיטות שונות בזיהוי האנטומי של החריץ ושל לובן הכליה, שחשיבותם רבה בהלכות טריפת הכליה.

5 . פירוש חד אלאנסאן, הביא לדפוס ז. מונטנר, קורות, 1 :99, 1953 .

6 . ר' מאיר אלדאבי, שבילי אמונה, נתיב ד.

7 . סמ"ג, הובאו דבריו בספר יסוד העבודה, ח"ב, פ"ד.

8 . 167-169 . Galen, On Anatomical Procedures, Translated by Ch. Singer, pp.

9 . ברכות סא, א.

10 . ויקרא רבה, ג; קוהלת רבה, ז. וראה עוד בבראשית רבה, סא, א.

11 . הכוזרי, מאמר רביעי, כה.

12 . אנציקלופדיה עברית, ע' כליה, עמ' 854.

13 . משנה חולין, ג, ב.

14 . 217 .Preuss, Biblical and Talmudic Medicine, p.

15 . Aristotle, Historia Animalium, I, 17, 496b, 34.

יש רמז לכך שגם בין חכמי ההלכה רווחה דעה זו : ראה שו"ת דעת חכמים, סי' טז.

16 . בה"ג, הלכות טריפות. ומה שכתב בשו"ת דבר יהושע (אהרנברג), ח"א, סי' צט, לדחוק כדבריו שכוונתו אכן לשתי הכליות, אין דבריו מוכחים, עיי"ש.

17 . ספר דברי זאב, חלק יט, סי' ח, ירושלים תרצ"ד.

18 . קצנלסון, התלמוד וחכמת הרפואה, עמ' 105.

19 . מנדלקרן, קונקורדנציה לתנ"ך, ערך כליות.

20 . בשו"ת דבר יהושע, ח"א סי' צט, יצא בדברים חריפים ובוטים להשיב נגד הסברא שנטלו שתי הכליות טריפה, אך לפענ"ד סברותיו והסבריו אינם עומדים בביקורת ההגיון וההלכה : א) מה שכתב שחז"ל ידעו תרופה למצב זה של היעדר כליות, מה שנעלם כיום מהרפואה המודרנית, יש לדחות משני צדדים : חדא, דוקא כיום יש עקרונית "תרופה" למצב זה ע"י דיאליזה או השתלת כליות. אך באופן עקרוני יודעים אנו שגם אם יש תרופה לטריפה היא נשארת באיסורה, שאם לא כן נוכל היום להכשיר את מרבית הטריפות בעזרת טיפולים מתאימים ; ב) מה שחילק בין טריפה באבר "שקלקולו וחסרונו מביא המיתה כגון חסרה הריאה דמשום שאין הריאה פועלת תפקידה לרחף על הלב, לפיכך היא מתה, משא"כ חסרון הכליות, אין המיתה מחמת חסרון הכליות, שאין הנשמה תלויה בהכליות, אלא משום שע"י חסרונן בא חולי הדם באדם, ואין זה גורם המיתה באופן ישיר" – לדעתי אין זו סברא כלל, כי ברוב הטריפות המיתה באה בגלל אי-תיפקוד האיבר הפגוע ובאופן משני מצטברים הנזקים כמו בהעדר הכבד, בפגיעה במערכת העיכול וכיוצ"ב, ואין בזה שום הבדל לעומת הכליות.

20א . ראה בספר אסיא ה', הוצאת מכון שלזינגר, ירושלים תשל"ו, עמ' 55 הערה 2 – העורך

21 . חולין מח, א.

22 . תוספות, חולין שם.

23 . רא"ש, חולין, פ"ג, סוסי' מה.

24 . שיטה מקובצת, חולין מה, א.

25 . בכורות לט, א. וראה בתורה שלמה, ויקרא, פרק ג, אות כד.

26 . רמב"ם, הל' אסורי המזבח, פ"ב, הי"א. וראה בפליתי, יו"ד, מד, אות ט, שתמה על הרמב"ם מהסוגיא בבכורות, שם, דמשמע שאין במציאות בריה כזו. ובפמ"ג ועזרת כהן שם מישבים את הרמב"ם. מבחינה רפואית צדק הרמב"ם.

27 . 891 .Harrison, Principles of Internal Medicine, p.

28 . 905 .Smith, Veterinary Pathology, p.

29 . דרכי תשובה, מד, סק"ב, סק"ד.

30 . שם, סק"א.

31 . שם, סק"סח.

32 . שם, סק"נא.

33 . 54 . Smith. p.

34 . חולין נה, א. וראה בשו"ת מהר"ם מלובלין, סי' צו, ובשו"ת שאילת יעבץ, ח"ב, סי' קז.

35 . ראה : 875-877 . Smith, pp.

36 . שו"ע, יו"ד, מד, ה.

37 . פרקי משה להרמב"ם, מאמר ט.

38 . דבריו הובאו בב"י סי' מד בשם הכלבו, וכן נפסק בשו"ע, יו"ד, מד, ו. וראה על כך בשו"ת בשמים ראש, סי' שב.

39 . חולין נה, א.

40 . ביחס לשעורים אלו בזמנים שונים ראה בדרכ"ת, מד, סק"נח וסק"ס.

41 . שו"ע, יו"ד, מד, ב. ובענין ספק במצב זה ראה בשו"ת מהרש"ם, ח"ב, סי' כח.

42 . אור זרוע, ח"א, רס"א, ע"א.

43 . ראה באריכות רבה בדין מים צלולים בכליה בשו"ת צמח צדק, חיו"ד, סי' מד-מו ; שו"ת שו"מ מהדורה חמישאה, דברי שאול, סי' לב, וכן בשו"ת הת"ס, חיו"ד, סי' מז.

44 . שו"ת בנין עולם, חיו"ד, סי' כ.

45 . לוינגר, מזון כשר מן החי, עמ' 348.

46 . דעת תורה, הובא בדרכ"ת, מד, סק"מט, וראה עוד בשו"ת דעת כהן, סי' לד.

47 . בבא מציעא, פה, א.

48 . גיטין סט, ב.

49 . ערוך, ע' צמירתא.

50 . וראה עוד בענין זה בהערת ד"ר א.מ. מזיא למדרש הרפואה, ח"א, פ"ו, אות יח.

51 . כך נפסק להלכה בשו"ע, יו"ד, מד, ד. וראה בספר תורת חטאת להרמ"א, סי' פט ס"ו.

52 . ראה דרכ"ת, מד, סק"נב.

53 . אסף הרופא, ספר הרפואות, כת"י אוקספורד, דף 123 א. הובא בספרו של ז. מונטנר, מבוא לספר אסף הרופא, עמ' 168.

54 . 63 . Sigerist, A History of Medicine, vol. 1, p.      

55 . דה-פריס א., שפרלינג ע., וינברגר א., אבני שלפוחית השתן, הרפואה, 39-37:83, 1972.

56 . ראה דרכ"ת, מה, סק"כב-כג.

57 . ראה ערוך השולחן, יו"ד, מה, ו.

58 . איוב טז:יג. וראה ברמ"א, יו"ד, מד, ב בקשר לטריפות.

59 . חולין נה, א.

60 . שו"ע, יו"ד, א. וראה בדרכ"ת שם, סק"ז וסק"יז בשם האחרונים, דהא דנחתכה כשרה הוא דוקא אם לא נחתכה לשנים במקום חריץ, אחרת – מסכימים הפוסקים שהבהמה טריפה.

61 . דרכי-תשובה, מה, סק"יז.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.