נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רקע מדעי על איידס

מורג, אברהם. "רקע מדעי על איידס" ספר אסיא ז, עמ' 50-72.

רקע מדעי על איידס

פרופ' אברהם מורג

AIDS – רקע מדעי

מבוא

מנגנוני הגנה באדם

מצבי חסר חיסוני (Immune deficiency states)

הגורם לאיידס – הנגיף

דרכי העברת הזיהום וקבוצות הסיכון 8

טבלה מס' 1: העברת הזיהום ע"י HIV

העברה על ידי דם

העברה על ידי הזרקה, פצעים או חשיפת ריריות

העברה על ידי הזרקת סמים לוריד

העברה על ידי מגע מיני

סיכון העברת הזיהום במגע מיני

העברה סב-לידתית

דרכי העברה שנבדקו ולא נמצאו מעורבות בהעברת HIV

מגע אישי קרוב

בני משפחה של חולים (ללא מגע מיני)

נוזלי הגוף

המחלה לצורותיה השונות 52

א. הזיהום הראשוני והזיהום החבוי (primary and latent infection)

ב. שלב הגדלת בלוטות הלימפה (PGL = Persistent Generalized Lymphade-nopathy או  LAS = Lympho-Adenotrophic Syndrome)

ג. שלב התסמונת הקשורה לאיידס (ARC = Aids Related Complex).

ד. תסמונת האיידס בביטויה המלא (AIDS) 53

מבחני מעבדה לאבחון ההדבקה ב-HIV 5 , 55

תרופות כנגד הנגיף ותרכיבי חיסון

תרופות

תרכיבי חיסון

תמונת מצב עדכנית בעולם ובארץ

טבלה מס' 2

טבלה מס' 3

טבלה מס' 4

טבלה מס' 5

תצפיות ותחזיות לעתיד

בכנסים מדעיים שנערכו בשנה האחרונה ובדיווחים הרשמיים של ארגון הבריאות העולמי מצטיירת תמונה קודרת למדי של התקדמות והתפשטות מחלת האיידס ברחבי העולם. למעלה ממאה מדינות דיווחו על הופעת מקרי איידס בגבולותיהן, והמספר הולך ועולה. בארה"ב מדברים על 270000 חולים בשנת 1991 , וזאת על בסיס ניתוח קצב עליית מספר המקרים עד כה. לתחזית הקודרת הזו נוספו האכזבות הנוכחיות מתרכיבי החיסון שפותחו ונוסו, והעדר תרופות המסוגלות לחסל את מאגר הנגיף במאכסן. נראה שמדינות מסויימות ביבשת אפריקה, אמריקה ואירופה תיפגענה בצורה קשה יותר מאחרות, ומעמסה כלכלית כבדה ביותר תוטל עליהן לאור יוקר הטיפול הנוכחי בחולים 66 . תחזיות ארגון הבריאות העולמי מדברות על כמיליון חולים בעולם בתחילת העשור הבא, וכמאה מיליון נשאים.

מכל האמור לעיל ברור שיש להגביר המאמץ למניעת המחלה בדרכים העומדות לרשותנו, והן חינוך והסברה בקנה מידה רחב. על הציבור ללמוד כללי התנהגות מסויימים, וקבוצות סיכון חייבות לשנות התנהגותן על מנת להפחית במידה משמעותית את ממדי התפשטותה של מחלה נוראה זו.

 

 

(מקור: אסיא מה-מו (יב, א-ב), טבת תשמ"ט, עמ' 27-5)

 

 

1 and knowledge useful of review :sciences social the and AIDS .(] Nelkin 1 9:980-86. ,1987 4 Infect Rev .needs research

2 256:38-61. ,1987 American Scientific .virus AIDS The .RC GaUo 2

3 37. .ק ,26 March ,1987 Scientist New 3

  human with infection ofi Pathogenesis .)נ Kaplan 4 נא Pomerantz ,סם 0א 317:278-86. ,1987 Med נ Engl א .virus immunodeficiency

4 ror approach based~-model 11 81. )ם ,WM Morgan ,או] Lawrence ,KY Lui 4 acquired associated-transfusion forl period, incubation mean the estimating 3051-55.:נ8 ,1986 USA sci Acad 48)1ת Proc .syndrome immunodeficiency

5  human or (]1510א natural The .WA Blattner 1נ נב Gedert ,4י Melbye 5 .נ1:57-9 ,1987 AIDS חן Topics Current .virus immunodeficiency

6 חס lyears 4 )8 קט-Follow .RT Senie& ,ו Mildvan ,,ו Wagh-Mathur 6 1985 Med נ Engl א .lymphadenopathy generalized with ח"א homosexual 313:1542-43.

7 "או and ,AIDS ]0 01])ת00 and ,prevcntion for plan PHS 4 .Report Coolfront 7 101:341-48. ,1986 Reports Health Public .virus AIDS

8 immunodeficiency human the of Transmission 5.א Klein )ש GH Friedland 8 317:1125-35. ,1987 ט"54 נ Engl א 5.ט]וע

9 immunodeficiency Acquired ]8 י0 ,א Jaffe ,אם Lawrence "עג Curran 9 ,1984 Med נ Engl א .transfusions with assoclated (AIDS) syndrome 310:69-75.

10 acquired: ;The .ע"נ ,Curran -,LD Zyla, ,א(] Lawrence ,88 Ramsley ,]8 Evatt 10 Med Intern תחג .hemophilia with patients ם] syndrome immunodeficiency 100:499-504. ,1984

11 t~or recommendations interagency service health public Provisionat 11 causing VIIUS the 10 antibody for plasma and blood donated screening 34:1-5. ,1985 MMWR .syndrome immunodeficiency acquired

12 ,HW Haverkos ,TA Peterman ,יל Morgan Meade ,אם Lawrence ,נא Lui 12 incubation rnean estimatingthe' ~for approach. :based"-model 4 .נ(] Bregman .syndrome immunodeficiency acquired assoclated-tranifusion of period 83:3051-5. ,1986 USA sci Acad 811א Proc

13 נ Goudsmit ,יי Kuis ,4ננ Vossein ,נ] Dooren ,11 Berg den van ,4אנ Lange 13 plasma single 8 by infected children "ת1ת ח1 infection III/LAV~-HTLV Infect נ .proteins viral ]0 patterns recognition and outcome clinical :donor 154:171-4. ,1986 015

14 of חס]ח"תן Persistent 81. 01 ,RB Swenson ,HM McClure ,אע Fultz 14 type virus tymphotropic-ז human with chimpanzees acquired of model potential 8 :virus associated-III/lymphadenopathy 58:116-24. ,1986 Virol נ .syndrome immunodeficiency

15 seroconversions HIV for centers treatment hemophilia us~-ת0ת of Survey 15 ,1987 MMWR .concentrates factor treated81-"א with therapy following 36:121-24.

16 Quinn TC, Mann JM, Curran JW, Piot P. AIDS in Africa: an 16 234:955-63. 1986. epidemiologic paradigm. Science

17 Stricof RL, Morse DL. HTLV-III/LAV seroconversion following a deep 17 1115. :314 ,1986 intramuscular needlestick injury. N Engl J Med

18 Update: human immunodeficiency virus infections in health-care workers 18 36:28589. ,1987 exposed to blood of infected patients. MMWR

19 Werner BG, Grady GF. Accidental hepatitis-B-surface-antigen-positive 19 ,1982 inoculations: use of e antigen to estimate infectivity. Ann Intern Med 97:367-9.

20 -Recommendations for preventing transmission of infection with human .I 20 Iymphotropic virus type III/lymphadenopathy-associated virus in the 34:682-95. ,1985 work place. MMWR

21 Ginzburg HM. Intravenous drug users and the acquired immunodeficiency 21 2.I99:206- ,1984 syndrome. Public Health Rep

22 Alcohol Drug נ Am .city ו]0? New חן addicition and AIDS 8. Drucker 22 12:165-81. ,1986 Abuse

23 abusers drug Intravenous 81. 01 ,[) 811וח-5Butkus ,) Harris ,GH Friedland 23 drug ,demographic :(41](5נ) syndromel' :immunodeficiency acquired~ ,the and

145:1413-17. ,1985 Med Intern Arch .patterns needle-sharing and ,use

24 factors "5ח and Prevalence 81. 01 ,)/[) Feiner ,PA Selwyn ,8ח Schoenbaum 24 drug intravenous 5ח10ח8 antibodies III/LAV~-HTLV with associated

the )8 Presented .city York New ח1 program methadone 8 חן abusers

1986. ,23-25 June ,Paris ,AIDS חס Conference International Second

25 30:250-52. ,1981 MMWR .Angeles Los Pneumonia ~Pneumocysti 25 .ע4

26 Parks ,MA Fletcher ,א Klimas ,GM 5)011 ,GM Dickinson ,MA Fischl 26 ]0 contacts household and ,children ,partners heterosexual of Evaluation

257:640-4. ,1987 JAMA .AIDS with adults

27 10 Antibody 4.א Essex ,CK Kasper ,HE Prince ,LW Kitchen ,אנ Kreiss 27 or] evidence :hemophiliacs of wives חן 111 virus lymphotropic-ז human

102:623-6. ,1985 Med Intern חח)/ .transmissio:l heterosexual

28 Nairobi חן infection virus AIDS 81. 1) ,FA Plummer ,ם Koech ,אב Kreiss 28

,1986 Med נ Engl א .Africa East 0! epidemic the of spread :prostitutes 314:414-8.

29 Pt(blic .virus AIDS the and AIDS ,Of control and prevention for plan PHS 29 101:341-8. ,1986 Rep Health

30 and blacks among (AIDS) syndrome immunodeficiency Acquired 30 35:655-66. ,1986 MMWR .States United Hispanics

31 .ם Nzaramba ,ם Rouvroy ,4ח Carael ,ץ Perre de Van יא Clumeck 31 נ ]8ח8 א .AIDS with patients African among promiscuity Heterosexual

313:182. ,1985 Med

32 0ן seroconversion ילו factors Risk 81. !0 ,א Kaslow ,א Detels ,)/] Kingsley 32 ,1987 Lancet .homosexuals male among virus immunodeficiency חבת]טא 345-9.: 1

33 ]0 blood and semen :the חן -111HTLV 81. וט ,TR Rota .RT Schooley ,טמ Ho 33 226:451-3. ,1984 Science .man homosexual healthy 8 -ז human ]0 Transmission 81. וט ,AL Cunningham ,IPP Tyler ,נ[) 34 34 Stewart 34 by ח"ן inseminal artificial by (-111HTLV) 111 type virus Iymphotropic cell 2:581-4. ,985נ Lamcet .]0חסט

35rom] III/LAV~-HTLV of ח150181]0 81. 1" ,

35 DE Craven ,גי] ))1עי ,MW vogt 35 1:52527. ,1986 Lancet .AIDS or] ~5ן] ז8 women of secretions cervical

36 infection -111HTLV ]0 Transmission .LV Gopalakrishna ,11] Calabrese 36 314:987. ,1986 Med נ Engl א .man 0) חב1חס.ו 10 man from

37 prevent Condoms 1./נ Levy ,(] Spicer ,נ Sernatinger ,(] Hardy ,4ה Conant 37 1706. :255 ,1986 JAMA .retrovirus associated-AIDS of transmission elsslon;

38   tfansl 181 בת תסק ofl ת10) venl 1pre "א) ת ! עת !) assist for 5ת0 נ81ם תם תו Recoml 38 associated-l/lymphadenopathy11 טקו1 virus lymphotropic-]' human of 34:721-32. ,1985 MMWR .syndrome' :immunodeficiency acquired and virus 11טס-.ך

39 Human .)/ Rubinstein ,RG Hutcheson ,AA Wiznia ,RW Marion 39 dismorphic nevv 8 :embryopathy (-111HTLV) 111 type virus lymphotropic Dis נ Am .infection -111HTLV intrauterine with associated syndrome 140:638-40. ,1986 Child

40 :18ח4118 ,Program AIDS States United :Report Surveillance Weekly AIDS 40 Disease for Centers ,Diseases In]ectious for Centers ,Service Health Public 1987. ,2 February ,Control

41 hospitat; amongI .seroprevalence ,ו1א 181." ,)ז 'quinn ,14 Francis ,4ונ Mann 41 occupational with association ]0 lack :Zaire ,Kinshasa חן workers 256:3099-102. ,1986 JAMA .exposure

42 of transmission ]0 Lack 81. 1" ,MF Rogers ,BR Saltzman ,11[) Friedland 42 ]0 AIDS with patients' ofI contacts household 0) infection III/LAV-ע]ז11 314:344- ,1986 Med נ Engl א .candidiasis oral with complex related-AIDS

9.

42א Feorino ,4א O'Shaughnessy ,ק L,Gold Theberge ,קד Hadjis ,נ) Tsoukas 428 81 Presented bites human froN III/LAV-,ו]זא of Transmission of Risk 1986. ,23-25 June ,Paris ,AIDS חס Conference International Second the

43 -ז 8 of Isolation 81. א ,ן Rey ,)נ Chermann ,ע Sinoussi~-Barre 43 immune acquired the for risk 81 patient 8 frorn retrovirus lymphotropic 220:868-71. ,1983 Science ,(AIDS) sybdrome deficiency AIDS Of 44 pan style='font-family:Miriam'>^! Isolation .נ8 1ם ,ז Jonckheer ,5 Goldberger-Sprecher ,] Thiry 44 ,1985 Lancet .viruscarriers healthy three' ]0 milk breast free-cell from virus 2:891-2.

45 תן -111HTLV 81. )ם ,MG Sarngadharan ,52 Salahuddin ,עג Groopman 45 men homosexual healthy and complex related-AIDS with people of saliva 226:447-9. ,1984 Science .AIDS ]0] risk 81 ,88

46 Nussenblatt ,א Masur ,AG Palestine ,52 Salahuddin ,LS Fujikawa 46 cears the from 111 type virlJS Iymphotropic-ז ofhuman Isolation .Rc Gallo , 1985 Lancet .syndrome ncy~ lodeficiel חט !ח מן ! acquired the with 1מ ~patie 8 of 2:529-30.

47 retrovirus by Infection 81. )" ~WJw Morrow ,LS Kaminsky ,4/נ Levy 47 Intern חח)ע .syndrome immunodeficiency acquired the with associated 103:694-9. ,1985 Med

48 cerebro from -111ofHTLV מ15018110 .]8 ח ,RT Schooley ,אז 'Rota ,(]ם Ho 48 sybdromes neurologic with patients of tissues neutral and nuid spinal ,1985 Med נ Engl א .syndrome immunodeficiency acquired the 0! related 313:1493-7.

49 associated-Lymphadenopathy .]8 1" ,ג Venet ,ע Vezinet-Brur ,4ן-נ Ziza 49 complex AIDSrelated ח1 nuid lavage bronchoalveolar from isolated VIIUS 313-183. ,1985 6ם34 נ Engl א .pneumonitis interstitial lymphoid with 45

50 50 .ן Steigbigel ,א Trieger ,ם Schable ,GH Friedland ,נ תיאנק ,RS משן 50 815.מס! profess dental among III/LAV~-HTLV מן antibodies ;of Prevalence Agents Antimicrobial חס Con]erence Interscience אי26 the 81 Presented

1986. ,1 October~28- September ,Orleans ש"א ,Chemotherapy and

51 of inactivation and Disinfection .SL Loskoski ,5נ McDougal ,5] Martin 51

.virus associated-III/lymphadenopathy type virus lymphotropic-ז human 152:400-3. ,1985 Dis Infect נ

52 human סי due disease of spectrum The .SL Solomon ,(] Mildvan 52

1.31-56. ,1987 o]AIDS Topic Current .virus immunodeficiency

53  AIDS ]0 Atlas color 14 81. י" ,RCD Staughton ,SE Brown ,CF Farthing 53 987.] תסטחס] ,.PublicationsLtd Medical Wolfe

54 with infection of manifestations Neurologic .MS Hirsch 1 DH Gabuzda 54 חחונ .pathogenesis and pictures Clinical .virus immunodeficiency human

107:383-391. ,1987 Med Intern

55 4-7. .קק ,987] London ,Journal Medical British .AIDS or ABC .MW Adler 55

56 overt precedes latency Long .]8 !" ,4י Krohn ,]5 Valle ,)/ Ranki 56 virus immunodeficiency human transmitted sexually חן seroconverslon

2:589-93. ,1987 Lancet .infection

57 immunodeficiency human for tests Serological .ק Clewley מש עע Mortimer 57 1:133-54. ,1987 AIDS תן Topics Current .virus

58 Falk LA, Paul D, Landay A, Kessler H. HIV isolation from plasma of HIV 58 316:1547-48. ,1987 infected persons. N Engl J Med

59 Phair JP. Editorial: Human immunodeficiency virus antigenemia. Ann 59 258:1218. ,1987 Intern Med

Wittek AE, Phelan MA, Wells MA, et al. Detection of human .immunodeficiency virus core protein in plasma by enzyme immunoassay

107:286-92. ,1987 Ann Intern Med

Allain JP, Laurian Y, Paul DA, et al. Long term evaluation of HIV antigen in patients with hemophilia. New Engl J 41 and GP 24 and antibodies to P 317:1114-21. ,1987 Med

60 Feorino P, Forrester B, Schable C, et al. Comparison of antigen assay and 60 reverse transcriptase assay ior detection of human immunodeficiency virus

25:2344-46. ,1987 in culture. J Clin Microbiol

61 Fischl MA, Richman DD, Grieco MH, et al. The efficacy of 61 azidothymidine )AZT( in the treatment of AIDS and AIDS-related 317:185-91. ,1987 complex. N Engl J Med

62 26 fo yticixot ehT .la te ,HM oceirG ,AM lhcsiF ,DD namhciR azitothymidine' (fo tnemtaert eht ni )TZA patients' SDIA dna SDIA htiw-related- :complex

a -double-blind~ -placebo-controlled- deM J lgnE N .lairt 7891, 79-291:713.

63 36 seiduts I esahP .la te ,VR samohT ,FC onreP ,R naohcraY or 3,'2' dideoxycytidine- ni severe suriv ycneicifedonummi namuh in]ection as a tecnaL .)TZA( enidnuodiZ htiw gnitanretla dna tnega elgnis 8891, 97-67:1.

64 . ה' טפליציק, ר' קנדי, י' שינפלד. חיסון כנגד נגיף האיידס – מכשלות ודרכים לפתרונן. הרפואה 87 ש, 113: 357-354.

65 56 R htruK & F renroD ,JF dnanidreF. Perspectives of eniccav VIH .developments hteM loriV J 7891, 76-36:71.

* syndrome immunodeficiency Acquired = AIDS

** related complex"-AIDS = ARC

66 258:1376-7. ,1987 JAMA .AIDS Of impact economic The 15. סמ])ע 66

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.