הכשת נחשים

, "הכשת נחשים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 9.

הכשת נחשים

פרשנות המקרא מקורות והערות

 

[1] Viper;
[2] ברכות יט א; ב"מ פד ב;
[3] ישעיה ל ו. והוא Carpet viper;
[4] ישעיה יא ח. והוא Cobra;
[5] ישעיה יד כט. והוא Viper;
[6] ישעיה יא ח. והוא Palestinian viper;
[7] בראשית מט יז. והוא Cerastes viper;
[8] במדבר כא ו; ישעיהו יד כט;
[9] שמות ז ט. וראה באבות דרבי נתן לט ג, שמנה ששה שמות לנחש וצ"ע;
[10] ירושלמי ברכות ט א;
[11] ברכות לג א;
[12] ראה דברים ח טו; שם לב לג; ירמיה ח יז; עמוס ה יט; תהלים קמ ד; איוב כ יד-יז; ועוד. הפסוק 'ופרץ גדר ישכנו נחש' – קהלת י ח, משמש כביטוי מושאל לאיום על מי שמתכווין למרוד ולסטות מהדרך שקבעו חכמים – ע"ז כז ב. וראה קהלת רבה א כד;
[13] במדבר כא ו;
[14] משנה עדויות א יב; יבמות קטז ב;
[15] נשמט וישב על גבי קרקע, ונדמה כמי שהכישו נחש – מנחות לב ב; סופרים ג יג, ופירש"י מנחות שם ד"ה ונדמה לו, שמרוב צערו הרגיש כאילו הכישו נחש. ואולי אפשר לומר, שהכוונה שקפץ מהמיטה במהירות רבה כמי שהכישו נחש, וכפי הביטוי 'קפץ כנשוך נחש';
[16] סוטה ח ב;
[17] במדבר כא ו;
[18] שמות רבה לא ז,יג;
[19] אבות ה ה. וראה מה שכתב בתפא"י, שם, אות כו;
[20] שבת קכא ב; רמב"ם שבת יא ד. וראה בטושו"ע או"ח שטז י, ובמ"ב שם סקמ"ו. וראה עוד בס' שמירת שבת כהלכתה, פכ"ה ס"א;
[21] מכילתא שמות יד ז; ירושלמי קידושין ד יא;
[22] יבמות קיב ב;
[23] ע"ז לא ב; ירושלמי ע"ז ב ג;
[24] ראה ערוך ע' ארס;
[25] ראה תהלים נח ה; שם קמ ד;
[26] ב"ק כג ב;
[27] ע"ז ל ב; רמב"ם רוצח יא יד;
[28] סנהדרין עח א. וראה ברמב"ם נזקי ממון י ח, שפסק כדעת הסוברים, שמעצמו הוא מקיא;
[29] משנה תרומות ח ו; ע"ז ל ב;
[30] משנה תרומות שם; רמב"ם רוצח יב א-ב. וראה עוד חולין צד א. וראה בספרו של פרויס, בתרגומו של רוזנר, עמ' 179 ואילך, שאין להלכות אלו הסבר מדעי ידוע;
[31] וראה בקובץ שיעורים, פסחים אות לב, ובהליכות שלמה ח"א פ"ח הע' ה, למה סומכים על הרוב בזה, הרי אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. וראה מה שכתב בנידון הגרש"ז אויערבאך, שולחן שלמה, ח"ב סי' שטז סקכ"ב(א);
[32] ברכות לג א; רמב"ם תפילה ו ט; טושו"ע או"ח קד ג;
[33] ביאוה"ל שם ד"ה ואפילו. וראה עוד בערוה"ש או"ח קד ה;
[34] ב"ק טו ב; סנהדרין טו ב;
[35] ב"ק טו ב; רמב"ם נזקי ממון א ו; טושו"ע חו"מ שפט ח. וראה ברמ"א שם;
[36] סנהדרין טו ב, מחלוקת; רמב"ם סנהדרין ה ב. וראה בהשגות הראב"ד שם, שגם נחש שהמית דנים בעשרים ושלושה;
[37] שבת קכא ב; יומא פג א; ע"ז יב ב; רמב"ם שבת ב ה-ו; טושו"ע או"ח שכח ו. וראה בשו"ת שבט הלוי ח"ח סי' עב; שש"כ פל"ב סי"א(יד);
[38] שבת שבתון סקי"ח;
[39] נשמת אברהם חאו"ח סי' שטז סק"א.

 

* # *

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.