נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שדים

, "שדים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 45.

שדים

יחידי במקרא שדיים בחז"ל פרטי דינים מקורות והערות

 

[1] ראה רש"י על פסוקנו;
[2] ראה רש"י ב"ב ט ב ד"ה להני; 
[3] בכורות ז ב;
[4] יואל ב טז; שיר השירים ח א; איכה ד ג; איוב ג יב; ברכות לא ב;
[5] ברכות י א;
[6] ויקרא רבה יד ג;
[7] נידה מז א; רמב"ם אישות ב ז;
[8] תוס' סוכה לה ב, ד"ה נטלה;
[9] נידה מח א;
[10] נידה מח ב, ובפירש"י שם;
[11] במדבר לא נ;
[12] ירושלמי שבת ו ד, מחלוקת אם כומז או עגיל הוא דפוס הדדין; בבלי שבת סד א, עגיל הוא דפוס הדדין;
[13] שיר השירים ד ה, ז ח-ט, ח י;
[14] ויקרא רבה כד ו; שה"ש רבה ד יב;
[15] ראה הושע ט יד; שיר השירים ח ח;
[16] כתובות עה א;
[17] כתובות, שם: ראיתי ערביא אחת שהפשילה דדיה לאחוריה והניקה את בנה;
[18] משנה חולין ח ג. דיני הכחל מסוכמים בטושו"ע יו"ד סי' צ;
[19] ראה משנה יומא ג י;
[20] בכורות ו ב; נידה ט א; ירושלמי נידה, א ד. וראה תנחומא תזריע, ג; ויקרא רבה, יד ג. וראה בהסבר המחלוקת בין ר"מ וחכמים בתוספות חדשים, נידה, א ד, ובשו"ת חת"ס חיו"ד, סי' ע;
[21] כתובות, ס ב; ירושלמי, סוטה ד ג;
[22] בכורות כ ב. ראה באריכות בתרומת הדשן, חלק שאלות ותשובות, סי' רעא, וחלק כתבים ופסקים, סי' קסז;
[23] רי"ט אלגאזי, בכורות, פ"א סוף אות ב;
[24] שבת, קלה א;
[25] רש"י שם;
[26] תוס' שבת קלה א ד"ה מפני; טושו"ע או"ח, של ח. וראה בתוספתא שבת, טז ד, שלא גרס מפני הסכנה. וביד רמה, ב"ב, כ א, הביא שיטה שהסכנה היא של הוולד;
[27] שו"ע או"ח, שכח לד. וראה בביאוה"ל שם, ד"ה ותניק ובשעה"צ סקפ"א;
[28] שו"ע או"ח, סי' של ס"ח; מג"א שם סקי"ז; שו"ע הרב שם ס"ט; מ"ב, שם סקל"ב;
[29] שו"ת מעשה חושב, ח"ג סי' יח אות' א-ב; תורת היולדת, פמ"א ס"ג;
[30] שו"ת אבני נזר, חאו"ח ח"א סי' מז;
[31] שמירת שבת כהלכתה, פל"ו הע' סא. וראה עוד מאמרו של האדמו"ר מצאנז, בשבילי הרפואה, ב, תשל"ט, עמ' ט-יד; הגרח"פ שיינברג, בשבילי הרפואה, ג-ד, תש"מ, עמ' נז-פ; הנ"ל, שם, ז, תשמ"ה, עמ' נא-סז; שו"ת קנה בושם סי' כא;
[32] שו"ת באהלה של תורה, חאו"ח סי' מא;
[33] שו"ת מעשה חושב, ח"ג סי' יח. וראה עוד בשו"ת אבני נזר, שם, ובס' הלכות שבת (איידר), קונט' ב, מלאכת דש, הע' רעד;
[34] שו"ת שבט הלוי ח"י סי' סו;
[35] שו"ת יביע אומר, ח"ד חאו"ח סוסי' לב, וילקוט יוסף, ח"ד שבת כרך ד, סי' שכח סל"ג;
[36] הגרש"ז אויערבאך והגר"י נויבירט, הובאו דבריהם בנשמת אברהם חאו"ח, סי' שכח סקע"ה;
[37] שו"ת אז נדברו ח"ט סי' ט;
[38] ראה באוה"ל, תקה א, ד"ה שהיא.

 

* # *

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.