נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

גמגום

, "גמגום" אנצקלופדיה הלכתית רפואית [ערכים ישנים], עמ' 52.

גמגום

פרשנות המקרא מקורות והערות

 

[1] הרשב"ם עה"פ;
[2] ראה א"ע, רמב"ן, רבנו בחיי ואחרים עה"פ;
[3] ראה זבחים קב א; שמות רבה מח ה; ויקרא רבה לא ד; שם לב ב; תנחומא תצוה ו. וראה ראשוני המפרשים עה"פ דברים לג ה, ורש"י ב"ב עה א ד"ה אוי לה. וראה בתו"ש יתרו פט"ו מילואים סי' ב, בשיטות השונות אם היה למשה דין מלך;
[4] הגר"ש ואזנר, הובאו דבריו באנציקלופדיה הלכתית-רפואית, כרך ג', עמ' יח-יט;
[5] שו"ת משברי ים לאאמו"ר סי' נא.

 

* # *

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.