נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיב

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיב" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שיב.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיב

סימן שיב  הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת

 

סעיף ח  (א) למשמש בברזא בפי הטבעת דינה כצרור, שלא יאחזנה אלא בב' אצבעותיו. ואסור לצאת בברזא אפילו תחובה כולה בגוף.

 

נשמת אברהם

 

  (א) למשמש. עיין לקמן סי' שכח סע' מט, ומה שכתבנו שם לגבי שימוש בפתילות ובחוקן.