נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גוטל, נריה

גוטל, נריה. "הפגות בהלכה השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 49-63.
גוטל, נריה. "הפַּגּוּת בהלכה פרק ב' – שרשי הפסיקה ויסודותיה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 85-128.
גוטל, נריה. "״בן שמונה״ – פשר שיטת חז״ל כנוגע לולדות ״בני שמונה״" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 97-111.
גוטל, נריה. "הפגות לאור ההלכה – פרק א: קריטריונים המכריעים מצב הולד" חוברת אסיא מד, תשמ"ח, עמ' 5-30.
גוטל, נריה. "הפגות בהלכה – השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 115-129.
גוטל, נריה, ואברהם הכהן קוק. "בין לוז ל"נסכוי"" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 64-69.
גוטל, נריה. "עוד על עצם הלוז" חוברת אסיא נט-ס, עמ' 208.
גוטל, נריה, ואברהם הכהן קוק. "בין לוז ל"נסכוי"" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 84-89.
גוטל, נריה. "הפגות בהלכה – השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" חוברת אסיא נו, עמ' 49-124.
גוטל, נריה. "בן שמונה – פשר שיטת חז"ל בנוגע לוולדות "בני שמונה"" ספר אסיא ח, עמ' 300-314.