נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הלוי ספירו, משה

הלוי ספירו, משה. "ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת־נפש" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 40-42.
הלוי ספירו, משה. "The Halakhic Status of "Hirhur Assur" In Psychotherapy" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 64.
הלוי ספירו, משה. "Postponement of Ritual Circumcision (Brit Milah) in Young Children for Psychiatric Reasons: A Halakhic Analysis" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 79-90.
הלוי ספירו, משה. "דיני ייחוד בטיפול פסיכותרפויטי" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 32-39.
הלוי ספירו, משה. "דיני ייחוד בטיפול פסיכותרפויטי" ספר אסיא ח, עמ' 212-219.
הלוי ספירו, משה. "ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת נפש" ספר אסיא ב, עמ' 263-265.