נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

אחריות משפטית למותם של קורבנות העישון

האוזנר, עמוס. "אחריות משפטית למותם של קורבנות העישון" ספר אסיא ח, עמ' 336-353.

אחריות משפטית למותם של קורבנות העישון

עו"ד עמוס האוזנר

אחריות משפטית למותם של קורבנות העישון – סוחרי סיגריות נתבעים ליתן את הדין 1

תוכן העניינים

א. מבוא

ב. המציאות המשפטית-רפואית

1. האחריות

2. הקשר הסיבתי

3. אזהרות על חפיסות הסיגריות – היש בהן תועלת?

4."הסתכנות מרצון": האומנם?

5. תרומת הקורבן לנזק

6. גובה הנזק

ג. המצב בישראל

1 . כללי

2. הסיגריות כ"מוצר פגום" : הטלת אחריות מוחלטת על היצרן

ד. התפתחויות משפטיות צפויות – בעתיד הקרוב והרחוק

ה. השלכת התביעות המשפטיות על עתיד המסחר בסיגריות

ו.         סיכום

 

מן האמור לעיל ברור, כי הצלחתן של התביעות המשפטיות מצד קורבנות העישון כנגד תעשיית הטבק תביא, במישרין ובעקיפין, לירידה משמעותית בעישון ובמקביל לחיסכון בחיי אדם,עקב הפחתת התמותה ממחלות לב, סרטן, דרכי נשימה ועוד.

 

התביעות נגד תעשיית הסיגריות משרתות מטרה חברתית חשובה : כיום מוטלים נזקי העישון, בחלקם הגדול, על האוכלוסיה כולה, המשתתפת בביטוח הרפואי המשמש למימון הטיפול במעשנים, ובחלק האחר – על הקורבן, שנתפתה לעשן או שספג עשן מזיק מסביבתו. התביעות הללו עשויות לחלק את הנזק בצורה צודקת יותר, בכך שישתפו בנשיאה בו – לפחות בצד הכלכלי – את מי שהפיקו רווחים מגרימת נזק זה, והם היצרן והסוחר בסיגריות.

 

הן הקורבן והן כלל הציבור, יזכו בהקלת הנטל הבלתי-צודק.

 

(מקור: אסיא מט-נ (יג, א-ב), תמוז תש"ן, עמ' 61-44)

 

 

1 . מתוך הרפואה 118, ט, בהסכמתם האדיבה של עורך הרפואה ומחבר המאמר. עקב חשיבותו העקרונית מופיע כאן המאמר בליווי הערות עורך ותוספות אחדות.

2 . Antonio Cipollone v. Ligget Group, Philip Morris, and Lowe's in the United States Federal Court ,83-2864 .Inc., Civil Action No 1988. ,3of New Jersey, decided June I

3 . 3.548 .T.P.L.R 3.6 ;2.109 .T.P.L.R 3.5 .Cipollane

4 . ראה עמודים ראשונים של ה-New York Times; Wall Street Journal

Dailey News; Newsday, מיום 14.6.1988, וכן תכנית הטלוויזיה Nightline מיום 1988 13.6. .

5 .  2.109 T.P.L.R 3.5 ,1988 ,21 Cipollone, Opinion dated April

6 . עיין סנהדרין עח ע"א. "ת"ר : היכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות ומת, בין בבת-אחת בין בזה אחר זה – פטורין. ר' יהודה בן בתירא אומר: בזה אחר זה – האחרון חייב, מפני שקירב את מיתתו" ובהמשך הסוגיה שם. הרי שלפי ההלכה אין לחייב בדיני רציחה את הרוצח החלקי. – העורך.

7 . פקודת הנזיקין (נוסח חדש), סעיף 64.

8 . פקודת הנזיקין, סעיפים 11 ו84-.

9 . פקודת הנזיקין, סעיף 68.

10 . למרות הקשר הסיבתי מדובר כאן בגרימה בלבד ולא בהיזק ישיר בידיים.לכן, על-פי הכלל של "גרמא בניזקין פטור בדיני אדם" לא ניתן לחייב בנזיקין את חברות הסיגריות אשר לא הזיקו היזק ישיר אלא גרמא בלבד.

אמנם, אם תתאמת ההערכה ועונשי נזיקין על חברות הסיגריות יקטינו באופן משמעותי את העישון ואת התמותה הבאה כתוצאה ממנו – יסתבר שיש כאן מקום להתקנת תקנה זמנית (הנתונה לסמכות טובי העיר ומרא דאתרא). על-פיה יחוייבו "סוחרי המוות" בתשלום. -העורך.

11 . ~ .The Health Conscquence of Smoking: Nicotine Addiction ,A Report of the Surgeon General of the United States to Congress 1988. Mav

12 . פקודת הנזיקין, סעיף 66.

13 . ראה בפירוט דברי שרת הבריאות בכנסת ביום 5.1.1988 (תשובה לשאילתא מס' 3664 – מוות מעישון) והאסמכתאות שם. דברי הכנסת התשמ"ח, עמ' 1238-1237.

14 . חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975, סעיף 4.

15 . עירעור אזרחי 140/82, פסקי דין כרר מ', חלק ראשון, עמוד 757, ועמ' 770-769.

16 . Cipollone, 3.5 T.P.L.R. 2.109

17 . חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980.

18 Cipollone v. Ligget Group, 5.2 T.P.L.R. 2.13

19 . 1980 ,15 Wall Street Journal, June

20 . White L.C. – Merchants of Death: The American Tobacco ,83 .p ,1988 ,Industry, Beech Tree Books, William Morrow, New york 1988. ,15 N.Y. Times, June

21 . 15. Merchants of Death, op. cit. note

22   17. .p at .ibid

23 . ראה דוגמאות ישראליות של פרסומים התומכים בעישון כדוגמת חדשות טבק ( עמודים 346, 348, 350 ו- 352 בספר זה).

אם תתאמתנה השמועות המייחסות תמיכה כספית מצד יצרני הטבק ל"אגודת המעשנים" אשר מוציאה לאור פירסומים אלו, עשוי הדבר לשמש עובדה חשובה בתביעות משפטיות עתידיות כנגד יצרני הסיגריות בישראל. – העורך.

24 . 84. .p at .ibid

25 . Patrick Reynolds: Torts and the Twilight of Tobacco, Keynote ,address, NorthEastern University School of Law, Boston .(1987) Massachusets 4.31. .T.P.L.R 2.3

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.